Tilaus- ja sopimusehdot

1. Käyttötarkoitus

Vuokrauksen kohde on tarkoitettu ainoastaan kuivan kappaletavaran varastointikäyttöön. Varasto vuokrataan siinä kunnossa kuin se on tämän sopimuksen tekohetkellä.

Varastossa ei saa säilyttää räjähteitä, ampumatarvikkeita, palavia nesteitä tai kaasuja, helposti tai itsestään syttyviä aineita, ympäristölle ja terveydelle vaarallisia aineita tai mikrobivaurioitunutta materiaalia.

Tavaroiden säilytys muualla (käytävät, yleiset tilat) kuin vuokrasopimuksessa mainitussa varastossa on ehdottomasti kielletty. Vuokranantajalla on oikeus poistaa näistä tiloista löytyvät tavarat ja periä kaikki tästä aiheutuneet kulut vuokralaiselta – mukaan lukien tavaran säilyttämisestä aiheutuva vuokra.

Vuokralaisella ei ole oikeutta ilman vuokranantajan kirjallista suostumusta varastoida kolmannen osapuolen tavaroita vuokraamassaan varastossa.

Vuokralaisella ei ole oikeutta tehdä muutostöitä. Hyllyjen on oltava vapaasti lattialla seisovia ja niiden kiinnittäminen seiniin, lattiaan tai kattoon on kielletty.

Vuokranantajalla on oikeus mennä vuokrattuun varastotilaan kiinteistön hoidon kannalta tarpeellisten huolto- ja korjaustoimenpiteiden vuoksi.

Tupakointi on varastotiloissa ehdottomasti kielletty. Auton tarpeeton joutokäynti tiloissa on kielletty. Vuokralaisen on huolehdittava varastossa käyntinsä yhteydessä pääoven sulkeutumisesta vahingonkorvauksen uhalla.

2. Vuokra ja muut maksut

Lämmitys ja yleisvalaistus sisältyvät vuokraan. Vuokralaisen mahdollisesta muusta sähkön tai veden käytöstä sovitaan erikseen.

Vuokra maksetaan kuukausittain etukäteen kunkin kuukauden 1. päivänä tai tätä myöhempänä laskun mukaisena eräpäivänä vuokranantajan osoittamalle tilille.

Vuokranantajalla on oikeus korottaa vuokraa ilmoittamalla siitä vähintään kuukautta ennen vuokrankorotusta vuokrasopimuksessa mainittuun sähköpostiosoitteeseen tai postiosoitteeseen.

Vuokran lisäksi vuokralaisella on oikeus periä seuraavat erillisveloitukset:

– oven aukaisu 8.00-16.00 50,00 €

– muina aikoina 100,00 €

3. Vaaranvastuu ja vakuutukset

Vaaranvastuu varastossa oleville tavaroille aiheutuvasta vahingosta on kaikilta osin vuokralaisella eikä vuokranantaja vastaa vuokralaisen omaisuudelle aiheutuneesta vahingosta.

Vuokranantajan vakuutus ei kata vuokralaisen omaisuutta. Vuokralainen vastaa omistamiensa tavaroiden vakuuttamisesta.

Vuokralainen vastaa varastoimansa tavaran riittävästä vakuuttamisesta ja vuokratun varastotilan lukitsemisesta. Vuokranantajalla on oikeus lukita lukitsematta jätetty varasto ja periä vuokralaiselta toimenpiteestä aiheutuneet kulut.

4. Sopimuksen voimassaolo

Sopimus tulee voimaan, kun vuokranantaja on hyväksynyt tilauksen ja lähettänyt tilaajalle tilausvahvistuksen tai kun vuokraaja on allekirjoittanut sopimuksen. Koska kysymys on kiinteään omaisuuteen kohdistuvasta vuokrauksesta, ei sopimukseen sovelleta etämyyntiä koskevaa kuluttajansuojalain 6 lukua.

Toistaiseksi voimassaoleva vuokrasopimus:

Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi. Vuokrasopimuksen irtisanomisaika on sekä vuokralaisen että vuokranantajan puolelta kuluvan laskutuskauden loppuun. Irtisanominen tapahtuu kirjallisesti, joko sähköpostitse tai postitse. Vuokranmaksuvelvollisuus päättyy, kun vuokralainen on tyhjentänyt ja siivonnut varastotilan, poistanut oven riippulukon ja palauttanut mahdollisen ulko-oven avaimen.

Irtisanomisajan päättymisen jälkeen vuokranantajalla on oikeus murtaa varaston lukko ja tyhjentää varasto realisoimalla varastoon jäänyt omaisuus parhaaksi katsomallaan tavalla. Toimenpiteen aiheuttamat kulut ja kuljetuskustannukset peritään täysimääräisinä vuokralaiselta. Realisointia koskevat näiden sopimusehtojen 7 §:n realisointia koskevat ehdot.

Määräaikainen vuokrasopimus

Vuokrasopimus päättyy tämän sopimuksen mukaisesti ilman irtisanomista määräajan päättyessä. Vuokralainen on velvollinen tyhjentämään ja siivoamaan varaston sekä poistamaan ovesta lukon vuokrasopimuksen viimeiseen voimassaolopäivän loppuun mennessä. Muussa tapauksessa tämä vuokrasopimus muuttuu toistaiseksi voimassaolevaksi vuokrasopimukseksi.

5. Sopimuksen siirtäminen ja vuokralaisen ilmoittamisvelvollisuus

Vuokralaisella ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta kolmannelle osapuolelle ilman vuokranantajan etukäteistä kirjallista suostumusta. Epäilyttävissä tapauksissa vuokranantajalla on oikeus sulkea kulku varastoon.

Vuokranantajalla on oikeus vuokralaista kuulematta siirtää vuokrasopimus kolmannelle osapuolelle.

Vuokralainen on velvollinen ilmoittamaan vuokranantajalle toimivat yhteystietonsa ja niiden muutokset viipymättä.Muussa tapauksessa vuokralainen on itse vastuussa siitä välittömästä ja välillisestä vahingosta, joka mahdollisesti aiheutuu virheellisten yhteystietojen johdosta.

6. Vahingonkorvaus

Vuokranantaja ei vastaa vuokralaisen omaisuudelle aiheutuneesta vahingosta missään olosuhteissa. Vuokranantaja ei vastaa myöskään vuokralaisen saamatta jääneestä voitosta tai mistään välillisestä vahingosta.

Vuokralaisella ei ole oikeutta saada vuokranantajalta korvausta vahingosta, joka vuokralaiselle aiheutuu vuokrasopimuksen purkamisesta liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain 50 §:n 1 momentin nojalla tai muulla perusteella.

Vuokranantajan vastuun enimmäismäärä on kaikissa tilanteissa tämän sopimuksen mukaisen laskutuksen toteutunut määrä.

7. Sopimusrikkomuksen seuraukset

Vuokranantajalla on oikeus purkaa päättymään sopimus päättymään välittömästi seuraavissa tilanteissa:

1. vuokralainen laiminlyö maksaa vuokran eräpäivänä ja viivästys jatkuu vähintään 30 vuorokauden ajan.

2. vuokralainen säilyttää varastossa tavaraa, joiden säilyttäminen on ehtojen kohdassa 1 kielletty

3. vuokralainen käyttää varastoa muutoin näiden ehtojen vastaisesti

Purkuilmoitus voidaan lähettää vuokralaisen sopimuksessa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai postiosoitteeseen.

Vuokranantajalla on purkutilanteessa oikeus

1. sulkea välittömästi avaimen kulkuoikeus ulko-oviin sekä sulkea varasto omalla lukituksella. Lukituksen avauksesta vuokranantaja perii hinnaston mukaisen lukitusmaksun. Avauksen suorittamiseen vuokranantaja varaa 1 viikon toimitusajan.

2. realisoida parhaaksi katsomallaan tavalla, esimerkiksi julkisessa huutokaupassa tai internethuutokaupassa, vuokralaisen varastoimat tavarat ja käyttää realisointitulos vuokrien, perintä- ja realisointikulujen, vuokratilan korjauskulujen, viivästyskorkojen ja muiden sopimuksen mukaisten velvoitteiden maksuun. Ylijäämän vuokranantaja tilittää vuokralaiselle, mikäli vuokralainen on ilmoittanut tilinumeronsa vuokranantajalle.

Vuokranantajalla on oikeus realisointiin sen jälkeen, kun on kulunut 3 kuukautta purkuilmoituksesta. Mikäli vuokralainen on yritys, yhteisö tai elinkeinonharjoittaja, on vuokranantajalla oikeus realisointiin 1 kuukauden kuluttua purkuilmoituksesta.

Vuokranantajalla on oikeus edellä mainittuihin toimiin myös, mikäli vuokrasopimus on päättynyt ja vuokralainen on laiminlyönyt tyhjentää varaston kokonaisuudessaan.

 

YRITYS

Varastointi Hyypiä Oy
Y-tunnus 2883229-8

YHTEYS

VARASTOINTI HYYPIÄ OY

Varastointi Hyypiä Oy on osa Hyypiä konsernia, joka on palvellut menestyksekkäästi asiakkaitaan vuokraus-, muutto- ja logistiikkapalveluissa jo lähes 20 vuoden ajan.

© VARASTOINTI HYYPIÄ OY · Y-TUNNUS 2883229-8 · WEBSITE BY BREEZY

Pin It on Pinterest